Strony informacyjne

Regulamin platformy

TREŚĆ DO POPRAWIENIA NA WŁASNĄ


REGULAMIN
PLATFORMY ZAKUPOWEJ

Postanowienia ogólne
Artykuł 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. OSAA -  OSAA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-719), ul. Fordońska 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII  Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000186500, NIP 9671134407, adres mailowy: osaa@osaa.com.pl, nr tel.: 52 366 04 80.
 2. Podmiot zrzeszony – podmiot powiązany z OSAA umową o współpracy; aktualny wykaz Podmiotów zrzeszonych jest dostępny pod adresem internetowym: osaa.com.pl/pl/dystrybutorzy.
 3. Platforma zakupowa - narzędzie dostępne pod adresem internetowym platforma.osaa.com.pl. Narzędzie to umożliwia zawieranie umów sprzedaży dotyczących Towarów.
 4. Sprzedawca – dla Klientów zarejestrowanych na Platformie zakupowej przez OSAA jest to OSAA, a dla Klientów zarejestrowanych na Platformie zakupowej przez dany Podmiot zrzeszony jest to ten Podmiot zrzeszony.
 5. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem i nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym na Platformie zakupowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
 7. Potwierdzenie Złożenia Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane.
 8. Zmiana Statusu Zamówienia – informacje wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informujące o przejściu jego Zamówienia do kolejnego etapu obsługi. Klient jest informowany o następujących statusach Zamówienia: „złożone”, „w trakcie realizacji”, „zrealizowane”.
 9. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie zostało zrealizowane.
 10. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży, widoczny po zalogowaniu do Platformy zakupowej.
 11. Konto - nieodpłatna funkcjonalność Platformy zakupowej (usługa świadczona drogą elektroniczną) pozwalająca na spersonalizowanie wybranych przez Klienta ustawień dla procesu składania Zamówień i ich realizacji oraz śledzenia ich historii, ułatwiająca dokonywanie zakupów. Konto Klienta jest prowadzone przez OSAA Sp. z o.o..  
 12. Osoba upoważniona – osoba, którą Klient wskazuje jako upoważnioną do składania w jego imieniu Zamówień oraz do przesyłania i odbierania wszelkiej korespondencji dotyczącej złożonych Zamówień, w tym korespondencji wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności do odbioru Potwierdzenia Złożenia Zamówienia i  Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz Zmian Statusu Zamówienia.

Artykuł 2

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 2. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 3. Oferta zawarcia umowy złożona przez Klienta (Zamówienie) wiąże go przez 7 dni.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

Warunki korzystania z Platformy zakupowej
Artykuł 3

 1. Platforma zakupowa jest narzędziem dostępnym dla Klienta po nadaniu uprawnień przez OSAA lub Podmiot zrzeszony. Nadanie uprawnień polega na utworzeniu dla danego Klienta i jego Osób upoważnionych loginów w postaci adresów e-mail, którymi będą się posługiwać przy składaniu zamówień.
 2. Warunkiem nadania uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest łącznie:
  1. nieposiadanie przez Klienta statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  2. zgłoszenie przez Klienta OSAA lub Podmiotowi zrzeszonemu chęci uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1,
  3. podanie OSAA lub Podmiotowi zrzeszonemu, do którego Klient wystąpił o nadanie uprawnień, danych w postaci: nazwy przedsiębiorcy, adresu, NIP, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do korespondencji, logo, imienia i nazwiska oraz adresów e-mail i numerów telefonów Osób upoważnionych, które to dane są zapisywane na Koncie Klienta i wykorzystywane do realizacji jego Zamówień.
 1. Poza posiadaniem uprawnień nadanych zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, do korzystania z Platformy zakupowej niezbędne jest posiadanie urządzenia (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i z aktywną przeglądarką internetową.
 2. Szczegółowe zasady świadczenia na rzecz Klientów usługi prowadzenia Konta na Platformie zakupowej określa Regulamin Konta.

Procedura składania zamówienia
Artykuł 4

 1. Składanie zamówienia polega na wyborze pozycji towarowych z grup produktowych Katalogu w określonej ilości i przeniesieniu ich do Koszyka Platformy zakupowej. Następny krok to użycie „Przejdź do zamawiania” i wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza składania zamówienia. Ostatni krok to zatwierdzenie wprowadzonych danych przez użycie przycisku „Finalizuj zamówienie”. W tym momencie zamówienie zostaje formalnie złożone co jest potwierdzane wyświetleniem strony potwierdzenia, zawierającej numer nadany zamówieniu w Platformie zakupowej.
 2. Czas realizacji zamówienia podany jest w dniach roboczych.
 3. W zależności od indywidualnych uzgodnień sposób dostawy jest uzgadniany przy nadawaniu uprawnień do korzystania z Platformy zakupowej albo wybierany przez Klienta każdorazowo podczas składania Zamówienia spośród następujących:
  1. odbiór osobisty,
  2. przesyłka.
 4. Klient może wybrać formę płatności spośród następujących form:
  1. płatność przy odbiorze – zapłata następuje do rąk Sprzedawcy albo przewoźnika przy obiorze przesyłki,
  2. przedpłata na rachunek bankowy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 5. Koszty przesyłki zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności, a także indywidualnych uzgodnień, i są widoczne przy każdej z dostępnych form przesyłki.

Realizacja zamówienia
Artykuł 5

 1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca. OSAA może powierzyć realizację zamówienia Klienta wybranemu Podmiotowi zrzeszonemu.
 2. Klient jest informowany o poszczególnych etapach obsługi jego Zamówienia poprzez wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikaty Zmiana Statusu Zamówienia.
 3. Zamówienie, które posiada status „złożone”, to Zamówienie, które wpłynęło do podmiotu realizującego zamówienie, jednak podmiot ten nie przystąpił jeszcze do jego obsługi.
 4. Zamówienie, które posiada status „w realizacji”, to Zamówienie, którego obsługę już rozpoczęto. Na tym etapie podmiot zajmujący się realizacją Zamówienia weryfikuje, czy realizacja Zamówienia jest możliwa i je kompletuje.
 5. Zamówienie, które posiada status „zrealizowane”, to Zamówienie, którego możliwość zrealizowania podmiot realizujący Zamówienie potwierdza, i które zostało skompletowane.

Artykuł 6

 1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się, w zależności od wybranego sposobu dostawy, datę jego przekazania przewoźnikowi lub datę odbioru Towarów przez Klienta od OSAA lub Podmiotu zrzeszonego.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.

Reklamacje
Artykuł 7

 1. W przypadku gdy Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres: osaa@osaa.com.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Wadliwy towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

Ochrona danych osobowych
Artykuł 8

 1. Administratorem danych osobowych Klientów są:
  1. OSAA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-719), ul. Fordońska 40 – w odniesieniu do Klientów i Osób upoważnionych, którym uprawnienia do korzystania z Platformy zakupowej nadała OSAA;
  2. Podmiot zrzeszony - w odniesieniu do Klientów i Osób upoważnionych, którym uprawnienia do korzystania z Platformy zakupowej nadał dany podmiot zrzeszony;
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży, jak również w celu realizacji zawartej z Klientem usługi prowadzenia Konta na Platformie zakupowej.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO[1]);
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator  danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
  1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://platforma.osaa.com.pl/pl/page/polityka-prywatnosci.

Postanowienia końcowe
Artykuł 9

 1. OSAA oraz Podmioty zrzeszone porozumiewają się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Klient ma możliwość porozumiewania się ze OSAA oraz Podmiotami zrzeszonymi za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.
 2. Klient nie może dostarczać OSAA ani Podmiotom zrzeszonym treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Proszę czekać, trwa ładowanie...